Machiavelli

Šestý dialog

Machiavelli: Byl bych rád, kdybychom dospěli k precisním výsledkům. Až kam sahá ruka Boha, která se rozestírá nad lidstvem? Kdo dosazuje panovníky?

Montesquieu: Národy.

Machiavelli: Stojí psáno: "Per me reges regnant". To znamená doslova: Bůh dosazuje krále.

Montesquieu: To je překlad, který jste používal pouze k užitku pro Vašeho vládce, Machiavelli a byl v tomto století převzat jedním z Vašich nejznámějších stoupenců,ale neodpovídá smyslu, které toto slovo má v Písmu svatém. Bůh chce, aby existovala suverenita, ale nedosadil jednotlivé suverény. Jeho všemocná ruka zde zůstala stát; neboť zde začíná svoboda lidské vůle. Smysl, který je míněn v knize knih je: Králové vládnou podle mých přikázání, mají vládnout podle mého zákona. Jinak by se muselo říci, že dobří vládci stejně jako špatní byli dosazeni Prozřetelností. Bylo by nutné klanět se takovému Nero stejně jako před osobou Tita, před Caligulou stejně jako před Vespasianem. Ne, není to vůle Boží, aby se ti nejničemnější vládci stavěli pod jeho ochranu, aby ti nejsprostší tyrani se mohli dovolávat, že je dosadil. Bůh přenechal národům stejně jako králům odpovědnost za jejich činy.

Machiavelli: Mám silné pochyby, zda vše co zde říkáte, odpovídá ortodoxnímu pojetí. Ale ať tomu je jakkoliv, podle Vašeho mínění tedy národy disponují suverénní Mocí.

Montesquieu: Když to popíráte, vystavujete se námitce prohřešovat se proti pravdě jasného, zdravého lidského rozumu. To přece není v historii nic nového. Ve starověku, ve středověku, všude tam, kde státní Moc nebyla založena invasí nebo dobýváním, vznikla suverénní Moc ze svobodné vůle národů, která se původně vyjádřila formou volby. Tak se to stalo, abych uvedl příklad, když ve Francii hlava rodu Karolinů následovala Chlodwigy a dynastie Hugo Capeta Karla Velikého. Jistě, tam nastoupila dědičnost na místo volby. Záře pro národ vykonaných služeb, vděčnost národa, tradice vázaly suverenitu vládnoucích rodů Evropy a to byl naprosto legitimní průběh. Ale princip všemohoucnosti národa stále více vystupoval, přinesl zdůvodnění revolucí a byl vždy znovu vyzvedáván, když se jednalo o schválení nových držitelů Moci. Je to rovněž princip, který předchází zrodu všech států, je zde před ním a obráží se stále ostřeji v jednotlivých ústavách moderních států.

Machiavelli: Přece když to jsou národy, které volí své pány, není též v jejich Moci je opět svrhnout? Když mají právo, dát si formu státu, která jim vyhovuje, kdo jim zabrání ve změně, když je to napadne? Z Vašich učení nemůže vzniknout vláda pořádku a svobody, nýbrž věk revolucí bez konce.

Montesquieu: Zaměňujete právo se zneužitím, které s ním může být při jeho plnění prováděno, principy se způsobem jejich aplikace. To jsou od základu různé věci a není možné se dorozumět, když nejsou od sebe odděleny.

Machiavelli:Nemyslete nyní, že mi tím můžete uniknout. Žádám od Vás, abyste vyvodil logické důsledky. Když to nechcete, tak se to můžete zdráhat udělat . Já chci vědět, zda mají národy podle Vašich principů právo, svrhnout své panovníky z trůnu?

Montesquieu: Ano, to mají, ale jen v krajních případech a když k tomu mají spravedlivé důvody.

Machiavelli: A kdo má rozsoudit, že se jedná o krajní případy a že tyto spravedlivé důvody jsou oprávněné?

Montesquieu: Kdo jiný než samy národy! Bylo to někdy jinak od dob, kdy svět existuje? Jistě je to strašlivý čin spravedlnosti, ale je léčivý a je nevyhnutelný. Proč nechcete pochopit, že protikladný výklad, podle kterého mají mít národy také úctu před nenáviděnými regenty, by je neustále vracel pod otroctví osudem přinesené monarchie?

Machiavelli: Ale něco ve Vašem systému nesouhlasí: Je v něm předpokládáno, že je rozum národa neomylný. Ale nemají rovněž národy stejně jako jednotliví lidé své vášně, nedochází u nich k omylům, nespravedlnostem?

Montesquieu: Když národy udělají chybu, budou za to potrestány jako lidé, kteří se prohřešili proti zákonu mravů.

Machiavelli: Jak asi?

Montesquieu: Budou za to potrestány pohromou nesvornosti, anarchií a také despotismem. Na této zemi neexistuje jiná spravedlnost než spravedlnost Boží, na kterou musíme čekat.

Machiavelli: Vyslovil jste právě slovo despotismus. Dojde se tedy k němu opět zpátky.

Montesquieu: Tato námitka není hodna Vašeho velikého ducha, Machiavel. Prohlásil jsem, že jsem připraven nést nejzazší důsledky z principů, jejichž jste odpůrcem. Již tím by byla pravda překroucena. Bůh nedal národům ani Moc ani vůli k tomu takto měnit státní formy, jež tvoří charakter jejich bytí. Příroda sama ohraničuje v politických společnostech stejně jako u organických tvorů touhu po rozpínavosti svobodných sil. Vaše argumentace se musí omezit na to, co je rozumu přijatelné.

Míníte, že pod vlivem moderních idejí dojde častěji k vypuknutí revolucí. Nebudou častější. Je dokonce možné, že budou méně časté. Národy žijí skutečně, jak jste předtím řekl, v současnosti od průmyslu a to, co je pro Vás příčinou jejich zotročení, to je také zároveň princip pořádku a svobody. Kultury průmyslu mají svá bolestná místa, která velmi dobře znám, ale nesmíme zamlčovat dobrodiní, která přinášejí a jejich snahy falšovat. Společnosti, které žijí z práce, výměny zboží, půjček, jsou v jejich nejvnitřnější existenci křesťanské společnosti, ať se jinak proti nim může říkat co chce. Neboť všechny tyto mocné a tak rozdílné tvářnosti průmyslu nejsou v podstatě nic jiného než praktická aplikace některých velkých mravních pramenů, které jsou převzaty z křesťanství, tohoto pramene veškeré síly a dokonalé moudrosti.

Průmysl hraje ve vývoji moderní společnosti natolik významnou roli, že není možné ze stanoviska, na kterém se ještě nacházíte, udělat žádnou přesnou předpověď, když nevezmeme ohled na jeho vliv; a tento vliv není v žádném případě ten, který mu, jak musíte věřit, připisujete. Věda, která zkoumá vztahy života průmyslu a zákonitostí, které z nich vyplývají, jsou ve svém principu koncentrace Moci v jedné ruce zcela protichůdné. Tendence nauky o národním hospodářství se ubírá směrem, ve kterém politické orgány vidí jen nutný a velmi nákladný mechanismus , jehož soukolí je nutno zjednodušit a redukují roli, kterou má vláda hrát na tak jednoduché funkce, že se možná stává jejím největším nedostatkem, že tím úplně zničí svatozář, která vládu obklopuje. Industrie je rozeným nepřítelem revolucí; neboť bez sociálního pořádku zahyne a tím skončí živý vývoj národů. Svobodu nemůže postrádat; neboť žije jen v důsledku svobody; a - dávejte velmi dobře pozor - svobody v oblasti průmyslu uzavírají v sobě nutně svobody politické, takže by se mohlo říci: Národy, které jsou na poli průmyslu nejpokročilejší, učinily také největší pokroky ve svobodě. Nechte jen stranou Indii a Čínu, které žijí pod slepým osudem absolutní monarchie a namiřte svůj pohled na Evropu, potom to už uvidíte.

( 6 ) Znova, Machiavelli, vyslovujete slovo despotismus, vy, jehož ponurý genius si tak hluboce osvojil všechny tajné způsoby, všechny okultní kombinace, všechny úskoky zákonů a vlády, s jejichž pomocí se národům dá spoutat pohyb paží i myšlenek. Vy, kdo pohrdáte lidmi, Vy, který jim přejete strašné vlády Východu, Vy, jehož politické doktríny jsou vypůjčeny z úděsných teorií indické mytologie! Řekněte mi, prosím, jak chcete začít se zaváděním despotismu u národů, jejichž státní právo spočívá hlavně na svobodě, jejichž morálka a náboženství pohání ve stejném směru všechen vývoj, u křesťanských národů, které žijí pomocí obchodu a průmyslu, ve státech, jejichž politická sdružení podléhají kritice veřejnosti prováděné pomocí tisku, tisku, který svými světlomety prosvítí nejtemnější kouty noci? Otevřete všechny prameny Vaší ohromné fantazie, hledejte, vynalézejte, a až tuto úlohu vyřešíte, budu připraven s Vámi prohlásit, že je moderní duch poražen.

Machiavelli: Dejte si pozor, velmi mi tu věc ulehčujete. Mohl bych Vás jednou vzít za slovo ( 7 )

Montesquieu: Učiňte tak, zapřísahám Vás!

Machiavelli: Počítám ovšem, že tak učiním.

Montesquieu: Brzy budeme možná rozděleni. Neznáte tuto krajinu. Následujte mne zde na zákrutech této temné stezky. Můžeme pak ještě na několik hodin zamezit návratu proudu stínů, které tam vzadu vidíte.
<<< Zpět

Dále >>>